Nå digitaliseres melding om dødsfall

Nå digitaliseres melding om dødsfall

Høsten 2018 starter digitaliseringen av melding om dødsfall, med raskere oppdatering i Folkeregisteret og store besparelser for samfunnet. 

Frem til august 2018 har melding om dødsfall og dødsårsak vært en papirbasert prosess med mange manuelle steg. Registrering av samme informasjon har vært gjentatt i flere sektorer og feil og avvik har oppstått som følge av manuelle overleveringer. Samme informasjon har vært registrert av lege, lensmann, tingrett, folkeregistermyndigheten, NAV og Folkehelseinstituttet. De nye løsningene vil fjerne doble rutiner og sørge for kortere saksbehandlingstid og bedre personvern.

Gradvis endring

Forbedringene fra digitaliseringen av melding om dødsfall vil komme i flere runder. Først ut er Domstolsadministrasjonen med sitt bidrag til å effektivisere melding om dødsfall og korte ned saksbehandlingstiden med flere dager. Fra og med 31. august 2018 vil nemlig alle landets tingretter videresende alle meldinger om dødsfall elektronisk til Folkeregisteret.

Dernest vil Helse- og omsorgssektoren bidra med ytterligere forbedringer når de digitaliserer sine prosesser knyttet til dødsfall. Fra september 2018 og frem mot nyttår vil utvalgte leger i primær- og spesialisthelsetjenesten teste ut en løsning for digital dødsmelding som går direkte fra legen til Folkeregisteret. Informasjonen om dødsfallet vil bli oppdatert i Folkeregisteret g umiddelbart og tilgjengeliggjort for Folkeregisterets brukere over natten. 

Volumet er lite i 2018, og vil økes gradvis. Når digital løsning er tatt i bruk i hele helse- og omsorgssektoren, vil verken pårørende, tingrettene eller lensmannen ha noen rolle i å sende ordinære dødsattester eller registrere slike meldinger om dødsfall. Tingretten vil riktignok fortsatt ha en rolle i å melde død ved dom og forsvinningssaker, men også disse vil sendes elektronisk.

Aktsomhetsvurdering ved bruk av folkeregisterdata

Når informasjonen oppdateres på sekunder og minutter, fremfor uker, betyr det at samfunnet får oppdaterte, korrekte data på et langt tidligere tidspunkt enn før. Det betyr samtidig at alle virksomheter som benytter informasjon om dødsfall i sine forretningsprosesser og tjenester, bør gjøre en vurdering av hvilke konsekvenser temposkiftet får for dem, og justere kommunikasjon, prosessteg og/eller tjenester ved behov. Dette kan være spesielt viktig der informasjon om en person slettes umiddelbart, samt der informasjon basert på dødsfallet går automatisk ut til samfunnet.

Vi oppfordrer virksomheter som benytter opplysninger om dødsfall i sine tjenester å gjøre en aktsomhetsvurdering, og har her utarbeidet et forslag til noen spørsmål å stille seg:

  • Hvordan bruker vi i dag opplysninger om dødsfall?
  • Når og hvordan kommuniserer vi resultatet av vår bruk av de oppdaterte opplysningene om dødsfall med omverdenen og våre kunder?
  • Hvordan vil det påvirke våre tjenester og vår dialog med kundene når opplysninger om dødsfall skjer gjennom minuttoppdateringer og utløser automatiske prosesser hos oss?
  • Bør vi justere på noen av våre forretningsprosesser og tjenester før modernisert løsning med minuttoppdatering av dødsfall treffer oss?

Millionbesparelser for samfunnet

Der det i dag i snitt tar 5-16 dager fra en lege melder en person død til informasjonen er oppdatert i Folkeregisteret vil registeret, i ny digital løsning, oppdateres i løpet av minutter. Når alle parter har tatt nye løsninger i bruk, vil det gi millionbesparelser for samfunnet.

Skatteetaten går fra en helmanuell, papirbasert prosess til over 90 % automatisert håndtering av melding om dødsfall. Når melding om død går direkte fra legen til Folkeregisteret, reduserer vi antall involverte instanser med 70 prosent. Ytelser kan stoppes langt tidligere enn i dag, feilutsendinger og purringer kan unngås, behandlings- og operasjonskøer i helsevesenet kan reduseres mv. For pårørende kan digital dødsmelding bety raskere utbetalinger til etterlatte, bedre personvern og en redusert emosjonell belastning.

Kontakt oss
Del

Vil du vite mer om Folkeregisteret?

EVRY er distributør av informasjon fra Folkeregisteret for Skatteetaten. Her finner du juridisk informasjon om personer i Norge.

Les mer og bestill