Ny lov DSF

Ny lov om folkeregistrering

January 01, 2019 | Nyheter

Tilgang til folkeregisteropplysninger etter ny lov og forskrift

På denne siden finner du informasjon om konsekvenser av ny lov og forskrift for tilgang til folkeregisteropplysninger fra Det sentrale folkeregister (DSF) via EVRYs tjenestetilbud. Mer detaljert informasjon om innholdet i ny lov og forskrift, rettighetspakker, modernisering av Folkeregisteret mv. finner du her

Rettighetspakker og tilganger

Tilgangen til opplysninger for offentlige og private virksomheter reguleres av tillatelser. Alle søknader om tilgang skal i første instans behandles av skattekontoret. Når tillatelse er gitt vil dette utløse tilgang til opplysninger iht. et sett med forhåndsgodkjente rettighetspakker. Basert på forenklingene som er innført med ny lov og forskrift er vurderingen at det er behov for rettighetspakker innenfor følgende områder:

  • Offentlige myndigheter, virksomheter og private som har egen hjemmel i lov til å innhente tausbelagte opplysninger.
  • Finansforetak og finanskonsern (dokumenteres med konsesjon etter finansforetaksloven)
  • Offentlige myndigheter og virksomheter, private som utfører oppgaver på vegne av det offentlige og som ikke har lovhjemmel
  • Presse
  • Forskning
  • Andre (private virksomheter)

Ytterligere informasjon om nye regler for tilgang til folkeregisteropplysninger finner du her.

Alle tillatelser videreføres  

Din virksomhet vil beholde de eksisterende rettigheter og tilganger til de tjenester som leveres via EVRY. Disse tilgangene og rettighetene vil opprettholdes inntil 1.10.2018 (iht. eksisterende tillatelse).  Dette gjelder for alle tjenestetyper (oppslag via infotorg, integrerte løsninger, ajourhold, vask og uttrekk mv). Fra 1.10.2018 vil alle eksisterende tillatelser konverteres til de nye rettighetspakkene.

Rett til flere opplysninger        

Dersom din virksomhet har rett på utvidet tilgang til opplysninger etter ny lov og forskrift vil EVRY tilrettelegge for dette.

Behov for søknad og innfrielse av dokumentasjonskrav

Nedenfor finner du de søknadsskjemaer som skal benyttes for å søke om tilgang til opplysninger fra Folkeregisteret etter ny lov og forskrift.

 (Klikk på lenkene for å laste ned skjema)

Bortfall av tilganger

Ingen tilganger som er gitt iht. gjeldende tillatelser vil bli trukket tilbake før tidligst 1.10.2018 uten at det har vært fattet en konkret avgjørelse om dette.

Nye regler om logging og innsyn for privatpersoner

I ny lov om folkeregistrering § 10-1 tredje ledd er det bestemt at den enkelte registrerte person skal ha tilgang til opplysninger om hvem som har foretatt søk på vedkommende. Det er imidlertid gjort unntak for søk foretatt av pressen og for oppslag som skjer i forbindelse med oppdatering av eksisterende registre. Se Prop. 164 L (2015-16) pkt. 18.4.6 for en nærmere beskrivelse av løsningen.

Innsynsbestemmelsen er imidlertid foreløpig utsatt og vil tre i kraft på et senere tidspunkt. Når den trer i kraft vil det tilrettelegges for logging av søk og innsyn i disse.

Henvendelser

Henvendelser knyttet til;

-        gjennomføring av konvertering  til nye rettighetspakker

-        teknisk tilrettelegging

rettes til EVRY ved å sende epost til: onlineservice@evry.com

Henvendelser om juridiske spørsmål vedrørende tilgang til folkeregisteropplysninger og forholdet til eksisterende tillatelser rettes skriftlig per brevpost til Skattedirektoratet, Rettsavdelingen, Postboks 9200 Grønland 0134 Oslo. Det må vises til det saksnummer vår tillatelse har. Henvendelser som mangler SKDs saksnummer kan ikke påregnes behandlet før etter en viss tid.

Brev fra Skatteetaten 

Følgende brev er sendt ut til virksomhetene knyttet til informasjon om konsekvenser av ny lov og forskrift.

(Klikk på lenkene for å laste ned pdf)

Informasjon om integrasjonsgrensesnitt

Her kan du lese mer om nye rettighetspakker og integrasjonsgrensesnitt

Del