Endring i retningslinjer for reaktivering av inaktive D-nummer

Endring i retningslinjer for reaktivering av inaktive D-nummer

July 03, 2017 | Nyheter

Det innføres en ny regel om at d-nummer også kan reaktiveres på grunnlag av ID-kontroll foretatt av Skatteetaten. Innehavere av inaktivt d-nummer vil kunne møte opp på Skattekontor som utfører ID-kontroll, og få sitt d-nummer reaktivert på grunnlag av utført ID-kontroll.

Bakgrunn

Ny registreringsstatus "inaktiv" for d-nummer ble innført den 16. januar 2017. Ved innføringen ble ca. 1 million d-nummer registrert som inaktiv. Kriteriene for registreringen var at d-nummerinnehaveren var eldre enn 20 år og at det ikke hadde vært registrert aktivitet på d-nummeret de siste 3 årene i System for likning (SL), Sentralt eiendomsregister (SERG) og Enhetsregisteret.

I forbindelse med innføring av ny registreringsstatus ble folkeregisterforskriften endret slik at registreringsstatus 4 for d-nummer ikke lenger indikerer "savnet" men "inaktiv".

Videre ble det besluttet å innføre en regel som bestemmer at ethvert d-nummer settes til inaktiv 5 år etter tildelingsdato. Regelen innebærer at d-numre som forble aktive etter inaktiveringen av de ca. 1 million d-numrene den 16. januar vil få endret sin registreringsstatus til inaktiv 17. januar 2022. Videre vil alle d-numre tildelt fra og med 16. januar 2017 få endret sin registreringsstatus til inaktiv 5 år etter tildelingsdato.

Opprinnelige retningslinjer for reaktivering

Opprinnelig ble det besluttet at vilkårene for reaktivering skulle følge reglene for rekvirering. Dette innebærer at det kun er d-nummerrekvirenter som kan reaktivere et inaktivt d-nummer, videre at d-nummerinnehaver må være i en situasjon som tilsier behov for tildeling av d-nummer for at rekvirent skal kunne reaktivere.

For Skatteetatens del ble derfor besluttet at d-nummer utelukkende reaktiveres dersom innehaver av inaktivt d-nummer søker om skattekort. Dette fordi søknad om skattekort typisk er grunnlaget for Skatteetatens rekvisisjon av d-nummer.

Endringer i retningslinjene

Erfaringene som er gjort etter innføring av ny registreringsstatus viser at innehaver av inaktiv d-nummer kan være aktiv i Norge uten at vedkommende har mulighet til å få sitt d-nummer reaktivert. Vedkommende er for eksempel selvstendig næringsdrivende og fikk i sin tid rekvirert sitt d-nummer fra Brønnøysundregistrene. Sistnevnte rekvirent har ikke nødvendigvis behov for å reaktivere d-nummeret og d-nummerinnehaver kan ikke søke om skattekort da vedkommende ikke er arbeidstaker.

På denne bakgrunn innføres derfor ny regel om at d-nummer kan reaktiveres på grunnlag av ID-kontroll foretatt av Skatteetaten. Innehavere av inaktivt d-nummer vil altså kunne møte opp Skattekontor som utfører ID-kontroll, og få sitt d-nummer reaktivert på grunnlag av utført ID-kontroll.

Skatteetaten har publisert relevant informasjon på skattenett.no, les mer her.

Kontakt oss
Del