For utviklere

Web Services for Tietoevry Transaksjonsmotor

Overordnet informasjon

Data Services tilbyr webservices grensesnitt for en rekke ulike private og offentlige informasjonstjenester. Vi tilbyr også en rekke ajourtjenester fra de samme tjenestene.

For å benytte disse grensesnittene er det nødvendig med:

  • Avtale
  • Brukernavn/passord
  • Tillatelse fra dataeier (gjelder ikke alle tjenester)

Dokument med generell informasjon om våre webservices.

Testmiljøet finnes på https://ws-test.infotorg.no

For å benytte ajourtjenestene er det nødvendig å sette seg inn i tjenestebeskrivelsen. Avtalen viser også til disse. Les mer om ajourtjenestene.

Vi tilbyr også en enkel testklient som viser oppbygning av xml-dokumentene for søk og svar. Hvordan bruke testklient?

Når løsningen er ferdig utviklet og eventuelt godkjent, kan det opprettes tilgang til produksjonsmiljøet slik at det kan tas i bruk.

Produksjonsmiljøet finnes på https://ws.infotorg.no

Folkeregisteret

Folkeregisteret er et register over alle tildelte fødselsnummer for personer som er bosatt i Norge etter 01.10.1964 eller som er registrert i skattemanntall, trygdesystem eller lignende.

Persondataene blir fortløpende oppdatert hos Skattedirektoratet.

Dokumentasjon for Folkeregisteret:

SOAP API

REST API

Nyttige dokumenter vedrørende Folkeregisteret

Krav til integrasjonsløsninger mot Folkeregisteret

IP-adresser som skal benyttes i produksjonsmiljøet må sendes inn for whitelisting.

Folkeregisteret Masseoppslag

Single Sign On (SSO) integrasjon

SSO tilbys som en "enklere" integrasjonsmetode. Her sender kunden inn en url med diverse parametre for brukernavn, passord, etc. Dette logger brukeren automatisk inn til vår standard webtjeneste www.infotorg.no. Her vil brukeren få tilgang til de tjenestene som pålogget brukerident er autorisert for.

For å benytte SSO er det nødvendig med:

  • Avtale
  • Brukernavn/passord
  • Tillatelse fra dataeier (gjelder ikke alle tjenester)

Dokumentasjon SSO:

Beskrivelse av SSO

OBS! Ved benyttelse av DSF så gjelder de samme krav også ved bruk av SSO. Det vil si at det må leveres inn en egenerklæring og IP-adresser må oppgis. I tillegg må kunden ha tillatelse til bruk av DSF og avtale om bruk av DSF.

Eiendomsregisteret (EDR)

Eiendomsregisteret gir informasjon om all tinglyst informasjon fra Grunnboken for fast eiendom og Borett, samt teknisk informasjon fra Matrikkelen. Eiendomsregisteret dekker alle eiendommer og borettsandeler i Norge. Eiendomsregisteret sanntidsoppdateres i takt med registreringen hos Tinglysingsmyndigheten.

Dokumentasjon for Eiendomsregisteret:

Statens Kartverk er i ferd med å utvikle et nytt tinglysingssystem og skal gå i produksjon 18. april 2017. Det nye systemet utvikles for å kunne håndtere innsending av nye elektroniske dokumenter til tinglysingen.

Overgang til nytt tinglysingssystem vil medføre endringer, noe som også vil påvirke eiendomsinformasjon levert av EVRY. Innhold og presentasjon i grunnboken vil endres noe.

Det er kort tid til 18. april 2017 sett i et utviklingsperspektiv og Kartverket har nylig frosset utviklingen på sin side noe som betyr at informasjon om endringene og hvordan de påvirker EVRYs systemer har vært vanskelig å få oversikt over før nå.

Den nye versjonen av eiendomsregisteret er versjon 2017-01-23.

Utviklingen vil deles inn i to faser:
Fase 1: Endringer i Borettsprodukter. Klart for tilrettelegging og test fra EVRY mandag 13. februar
Fase 2: Endringer i produkter for fast eiendom. Klart for tilrettelegging og test fra EVRY fra 20. mars.

Dersom det er spørsmål kan onlineservice@evry.com kontaktes.

Nyttige dokumenter vedrørende EDR

Krav til integrasjonsløsninger mot EDR

Integrerte løsninger mot EDR skal godkjennes av EVRY.

Det Sentrale Motorvognregisteret (DSM)

Det Sentrale Motorvognregisteret inneholder opplysninger om alle kjøretøy i Norge. Registeret inneholder alle biler, lastebiler, motorsykler, traktorer, tilhengere, campingvogner, etc. Om disse kjøretøyene finnes det opplysninger som du vanligvis finner i et vognkort. Kjøretøyets registreringsnummer, navn på eier, biltype og merke, understellsnummer, registreringsdato, tekniske opplysninger, med mer.

Det er Statens Vegvesen ved Vegdirektoratet som er registereier. Det er også de som avgjør hvem som får tilgang til registeret. Denne tillatelsen angir også hvilke søkemuligheter samt hvilken informasjon den enkelte kunde får anledning til å hente ut av registeret.

OBS! Det krever tillatelse fra Vegdirektoratet for bruk av dette registeret.

Dokumentasjon for DSM:

Nyttige dokumenter vedrørende DSM

Krav til integrasjonsløsninger mot DSM

Det er krav om at alle enkeltbrukere skal identifiseres, også for bruk fra integrerte løsninger/saksbehandlersystemer. Dette betyr at det må benyttes avansert håndtering av brukeridenter (delegert brukerident).

Alle integrerte løsninger mot DSM skal godkjennes av EVRY.

Løsøreregisteret (LOS)

Løsøreregisteret er et av Brønnøysundregistrene. Dette registeret er et tinglysingsregister for rettigheter og pant i løsøre. En tinglysing medfører at rettigheten, eller pantet, blir registrert som heftelse på den person eller det foretak pantekravet retter seg mot. Tinglysingen gir rettsvern overfor kreditorer.

Dokumentasjon for LOS:

Nyttige dokumenter vedrørende LOS

Enhets-/Foretaksregisteret (ENH)

Enhetsregisteret er et av Brønnøysundregistrene og ble opprettet i 1995. Dette registeret samordner opplysninger om næringslivet og offentlige etater som finnes i ulike offentlige registre. Enhetsregisteret inneholder grunndata om enheter som har registreringsplikt i Arbeidsgiverregisteret, Merverdiavgiftsmanntallet, Foretaksregisteret, Statistisk sentralbyrås bedriftsregister, Skattemanntallet for etterskuddspliktige eller fylkesmennenes registre over stiftelser.

Alle har tilgang til det meste av innholdet i registeret. Informasjon om personnummer er imidlertid forbeholdt brukere innen Offentlig myndighet.

Dokumentasjon for ENH:

Nyttige dokumenter vedrørende ENH:

Arbeidsgiver-/Arbeidstakerregisteret

Aa-registeret ble opprettet i 1978 og gir oversikt over alle arbeidsforhold som er aktive eller som har vært det siden oppstarten. Registeret oppdateres daglig.

Dokumentasjon for Aa-registeret

Nyttige dokumenter for Aa-registeret

Ajourtjenester

For mange av innholdstjenestene tilbyr EVRY også ajourtjenester. Det er vask, vedlikehold, uttrekk, analyser, etc. Nedenfor finnes beskrivelser for noen av ajourtjenestene som tilbys.

Tjenestebeskrivelse vask Det sentrale folkeregister

Tjenestebeskrivelse vask DSF Tillegg - fortrolige opplysninger

Tjenestebeskrivelse vask DSF Tillegg - Matrikkelen

Tjenestebeskrivelse Dødeuttrekk (DSF) med vedlikehold

Tjenestebeskrivelse ajour infotorgForetak

Tjenestebeskrivelse vask infotorgEiendom

Tjenestebeskrivelse vask Eiendomsregisteret

Tjenestebeskrivelse vask infotorgKjøretøy

Tjenestebeskrivelse vask infotorgPerson

Tjenestebeskrivelse vask og vedlikehold Arbeidsgiver-/arbeidstakerregisteret

Tjenestebeskrivelse vask Telefonnummer

Tjenestebeskrivelse vask Småbåtregisteret

Integrasjon

Med integrasjon mot våre systemer kan du koble informasjon fra aktuelle registre rett inn i dine data.

Les mer om integrasjon