Første hele driftsår for Gjeldsregisteret er snart over

Første hele driftsår for Gjeldsregisteret er snart over

|

Det var knyttet stor spenning til effektene ved innføringen av gjeldsregistrene i juli 2019, og etter hvert også pandemiens påvirkning på gjeldsutviklingen. Pr 1. desember 2020 viser tallene at myndighetenes målsetning om å dempe veksten i usikret forbruksgjeld er nådd. Allerede før pandemien «traff» oss i mars snudde veksten til nedgang. Coronatiltakene har ført til ytterligere nedgang i forbruket, og nedgangen i usikret gjeld forbruksgjeld er nå på hele 8%.

Bedre innsikt i gjeldsutviklingen

Hos TietoEVRYs datterselskap Gjeldsregisteret AS gikk våren 2019 med til å koble opp samtlige finansforetak som tilbyr usikret gjeld, primært i form av forbrukslån og kredittkort, for rapportering av gjeldsopplysninger. 1. juli samme år ble tjenestene lansert. Fra den gang og fram til nå har mer enn 260 virksomheter tatt tjenestene i bruk, og 166 finansforetak rapporterer til registeret. Privatpersoner ser også Gjeldsregisteret som et nyttig verktøy for å få bedre kontroll over egen økonomi, og har foretatt mer enn 1,7 mil oppslag/innsyn i egne gjeldsopplysninger.

Gjeldssituasjon under Covid-19

2020 er første hele driftsåret for Gjeldsregisteret. Året har vært preget av pandemien og innvirkningen den har hatt på samfunnet vårt. For mange har det dessverre ført til en utfordrende jobbsituasjon og økonomi. Andre har opplevd økt etterspørsel, lavere rente og en stabil økonomisk hverdag. I denne sammenheng har Gjeldsregisteret bidratt med bedre innsikt i gjeldsutviklingen for myndigheter og finansnæringen enn hva som tidligere har vært mulig. Med et løpende oppdatert register kan utviklingen følges fra dag til dag. Tallene viser at den totale forbruksgjelden har en jevn nedgang siden Covid-19 tiltakene ble iverksatt i mars. Hittil i år har samlet nedgang i usikret gjeld vært på NOK 14,83 MRD (-8 %), fra NOK 190,8 MRD i januar til NOK 176 MRD i november.

Ser vi kun på den rentebærende gjelden, som hovedsakelig utgjøres av forbrukslån og forfalte kredittkort, ser vi en nedgang i samlet usikret rentebærende gjeld fra 170,54MRD til 154,97 MRD, dvs ca. 15,57 MRD (-9,12%) fra myndighetene innførte tiltak i uke 12 til og med uke 48.

Den største nedgangen i kroner finner vi i rammekreditt/kredittkort som har blitt redusert med NOK 5,51 MRD. For nedbetalingslån/forbrukslån har reduksjonen vært på NOK 3,6 MRD. Den rentebærende gjelden har etter en «utflating» utover høsten fortsatt med en nedgang i november. Nedgangen i den ikke-rentebærende kredittkortgjelden gjennom perioden indikerer at folk flest betaler kredittkortfakturaene sine i tide. Dette bidrar også til å holde den rentebærende gjelden nede. Den ikke-rentebærende gjelden har vært stabil  i oktober og november.

Samlet usikret gjeld har blitt betydelig redusert i år

Når det nærmer seg utgangen av 2020 kan vi fastslå at den samlede usikrede gjelden har blitt betydelig redusert i år. Skal man se nærmere på årsakene er sannsynligvis forbruket redusert som følge av pandemien, men vi tror hovedårsaken er myndighetenes tiltak for å dempe og redusere gjelden gjennom innstramningen av finansforetakenes utlånspraksis og ikke minst gjennom etableringen av Gjeldsregisteret. Bedre kredittvurderinger, og bedre oversikt over personlig økonomi, bidrar til at færre får gjeldsproblemer og på sikt reduserte tap for finansforetakene.

Kontakt oss

Gjeldsregisteret AS

Her finner du mer informasjon om Gjeldsregisteret AS

Les mer

Relaterte tjenester